1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oiva Agility ry ja yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alue on Helsinki lähialueineen.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää koira-ystävällisten ja tutkitusti tehokkaiden koulutusmenetelmien käyttämistä koiraharrastuksessa;
 • kehittää ja lisätä koiraharrastus- ja kilpailutoimintaa; ja
 • edistää koirien ja niiden omistajien liikuntaharrastamista koiraurheilun (ml. agility) muodossa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan toimien Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n alaisena jäsenjärjestönä sekä harjoittaen yhteistyötä muiden kenneltoiminnan edistämisen kannalta tärkeiden tahojen kanssa. Seura voi kuulua jäsenenä myös muihin sen toimintaa edistäviin yhdistyksiin, järjestöihin ja toimielimiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii mahdollisuuksien mukaan

 • järjestämään jäsenilleen koulutusta, kursseja sekä muuta tarpeelliseksi katsomaansa vastaavaa toimintaa;
 • järjestämään kokeita, kilpailuita ja muita samantapaisia koiraharrastuksiin liittyviä tilaisuuksia;
 • harjoittamaan tiedotus- ja julkaisutoimintaa; ja
 • harjoittamaan yhteistoimintaa koiraharrastajien ja muiden yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • järjestää maksullista koulutusta;
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia; ja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä niihin perustuvia päätöksiä.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, taikka oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos

 • hänen toimintansa ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoituksen kanssa;
 • hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta; tai
 • hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
 • Erityinen raakuus ja julmuus koiraa kohtaan, koiran potkiminen tai lyöminen tai muu eläintä vahingoittava kurinpidollinen toimenpide yhdistyksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa tai muutoin on ehdottomasti kielletty ja on riittävä peruste erottamiselle.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla tästä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamisestaan.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien liittymismaksujen ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille päättää yhdistyksen syyskokous.

Jäsenmaksu on suoritettava tammikuun loppuun mennessä. Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kalenterivuoden aikana, on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuodelta.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on

 • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle kokoukset;
 • panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset;
 • johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti;
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti; ja
 • perustaa tarvittavat toimikunnat ja muut hallitusta avustavat toimielimet.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksellä on yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä kalenterivuodeksi kerrallaan.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus (ei kuitenkaan äänioikeutta).

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä yhdistyksen internet-sivuilla taikka vaihtoehtoisesti sähköpostitse.

11 § Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus;
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille; ja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus;
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle;
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä;
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat; ja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.